بسمه تعالی

نشریه ی علمی تخصصی "ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی" در سال 1398 به عنوان برگ جدیدی در دفتر فعالیت های گروه "تاک" که متشکل از اعضای انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران می باشد رقم خورد. این نشریه دربرگیرنده موضوعات متنوع و کاربردی در زمینه ی کسب و کار و کارآفرینی در کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و در پی آن است تا ظرفیت های ناب و فرصت های کلیدی را به مخاطب خود در این زمینه معرفی نماید.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی

مدیر مسئول:
مهسا علی آقا

سردبیر:
محسن ملک لی

مشاور علمی:
دکترامیرعلم بیگی


دوره انتشار: فصلنامه